LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Användarvillkor

Gällande fr.o.m. 2019-12-18 och tills vidare.

Hej och välkommen som användare av Eddler!

Tack för att du använder Eddler AB:s (”Eddlers”) (org. nr. 559029-8195) internettjänster, läromedel och liknande tjänster och produkter (”Tjänsten”). Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa användarvillkor. Om du har några frågor om Eddler, eller om användarvillkoren, vänligen kontakta Eddler info@eddler.se. Det här är våra användarvillkor. Här hittar du vår integritetspolicy. Det är viktigt att du läser igenom detta dokument noga eftersom det beskriver dina rättigheter men också ett antal skyldigheter som du har som användare. I vår integritetspolicy beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi gör för att skydda dem och var du kan vända dig om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling. Tack för du valt att använda vår tjänst! Läs mer om hur vi använder cookies och vilka val du har i vår Cookiepolicy.

1.VILLKOR

Villkoren gäller för dig som privatperson respektive juridisk person (”Kunden” eller ”du/dig/din”) som registrerat dig som användare på Eddlers internettjänst eller ingått ett separat abonnemangsavtal om nyttjande av Tjänsten. Villkoren samt eventuellt separat abonnemangsavtal utgör sammantaget det avtal (”Avtalet”) som slutits mellan Kunden och Eddler. För Kunder som är under 18 år: Om du som Kund är yngre än 18 år ska både du och din vårdnadshavare godkänna dessa Villkor för din räkning. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du som är vårdnadshavare för en Kund under 18 år att du ger ditt samtycke att Avtalet ingås mellan Eddler och Kunden. Eddler förbehåller sig rätten att kontakta vårdnadshavare för att bekräfta att ett giltigt samtycke har lämnats.

2. TJÄNST & BETALNING

2.1 Tjänsten

Med Tjänsten avses Eddlers digitala lärartjänst inklusive all funktionalitet, alla gränssnitt och allt innehåll (innefattande all text och musik, alla bilder och filmer samt all bakomliggande data och mjukvara) som Eddler från tid till annan tillgängliggör genom Tjänsten på webbplatsen [eddler.se]. Vissa delar av Tjänsten kan från tid till annan komma att tillhandahållas gratis. Andra delar av Tjänsten måste du betala för innan du kan använda dem. De delar av Tjänsten som kan nås först efter betalning kallas ”Betaltjänsten”. De delar av Tjänsten som inte kräver betalning kallas ”Gratistjänsten”.

2.2 Ändringar i Tjänsten

Eddler förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra i och uppdatera Tjänsten, vilket innebär att till exempel Tjänstens innehåll, struktur, funktionalitet och söksystem kan komma att förändras över tid. Om en ändring av Tjänsten inte har meddelats av Eddler minst en (1) månad i förväg och den väsentligen försämrar din nytta av Tjänsten (t.ex. om ditt läromedel helt tas bort ur Tjänsten) har du rätt att säga upp Avtalet och om du använder Betaltjänsten kan du i så fall också kräva återbetalning av redan betald abonnemangsavgift upp till ett skäligt belopp som motsvarar det som återstår av den pågående abonnemangsperioden. Du kan endast kräva återbetalning om du också säger upp Avtalet (se punkt 4 nedan om hur detta går till). Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att en ändring har skett kommer du att anses ha godkänt ändringen. Utöver vad som framgår ovan accepterar du att du inte kan utkräva något som helst ansvar eller göra gällande några anspråk mot Eddler på grund av att Tjänsten ändras på det sätt som beskrivs ovan.

2.3 Koder och andra förbetalda erbjudanden

Från tid till annan kan koder, presentkort, förbetalda erbjudanden och andra liknande erbjudanden som ger tillgång till Betaltjänsten (hädanefter ”Koder”) komma att tillhandahållas eller säljas av eller på uppdrag av Eddler. Om du använder en Kod för att få tillgång till Betaltjänsten kan du komma att uppmärksammas om att särskilda villkor gäller för Koden, vilka även kan omfatta villkor för din tillgång till Tjänsten. Du samtycker härmed till att följa alla sådana särskilda villkor, vilka kommer att anses utgöra en del av Avtalet mellan dig och Eddler.

2.4 Prova på-abonnemang

Då och då kan vi, eller andra å våra vägnar, erbjuda prova på-varianter av Betaltjänsten för en viss tid, utan krav på betalning eller till ett reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang”). Syftet med ett Prova på-abonnemang är att användare ska kunna testa Betaltjänsten, eller delar därav, under en begränsad period för att bilda sig en uppfattning om Tjänsten. Eddler förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande avgränsa Prova på-abonnemangen och att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. NÄR SÅDANA PROVA PÅ-ABONNEMANG UPPHÖR KAN VI KOMMA ATT AUTOMATISKT BÖRJA DEBITERA DIG FÖR DET TILLÄMPLIGA BETALDA ABONNEMANGET FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA DAGEN EFTER PROVA PÅ-ABONNEMANGETS UPPHÖRANDE, PÅ EN ÅTERKOMMANDE MÅNADSBASIS. GENOM ATT UPPGE DINA BETALNINGSUPPGIFTER I SAMBAND MED TECKNANDET AV PROVA PÅ-ABONNEMANGET ACCEPTERAR DU ATT VI DEBITERAR DIG DENNA AVGIFT MED ANVÄNDNING AV SAGDA BETALNINGSUPPGIFTER. OM DU INTE VILL HA DENNA AVGIFT MÅSTE DU SÄGA UPP DET AKTUELLA BETALDA ABONNEMANGET GENOM DITT KONTOS ABONNEMANGSSIDA ELLER AVSLUTA DITT KONTO INNAN PROVA PÅ-ABONNEMANGET LÖPER UT. OM DU FORTSÄTTNINGSVIS INTE VILL DEBITERAS PÅ EN ÅTERKOMMANDE MÅNADSBASIS MÅSTE DU SÄGA UPP DET AKTUELLA BETALDA ABONNEMANGET GENOM DITT KONTOS ABONNEMANGSSIDA ELLER AVSLUTA DITT KONTO INNAN DEN AKTUELLA BETALNINGSPERIODEN TAR SLUT. BETALDA ABONNEMANG KAN INTE SÄGAS UPP FÖRE UTGÅNGEN AV DEN PERIOD SOM DU REDAN HAR BETALAT FÖR.

3. LICENSUPPLÅTELSE OCH DINA RÄTTIGHETER SOM ANVÄNDARE

3.1 Immateriella rättigheter

Tjänsten och alla immateriella rättigheter hänförliga till denna tillhör Eddler. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Kunden enligt Avtalet är förbehållna Eddler. Avtalet medför alltså inte att någon immateriell rättighet eller del av sådan rättighet, utöver den i Avtalet specificerade nyttjanderätten, övergår till Kunden. Detta innebär också att du inte har rätt att analysera, undersöka, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på något annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Tjänsten, annat än (i) vad som följer av detta Avtal eller tvingande tillämplig lagstiftning, eller (ii) om du inhämtat Eddlers föregående skriftliga samtycke till sådant förfogande.

3.2 Licensupplåtelse

Eddler upplåter härmed en icke-exklusiv rätt för dig att använda Tjänsten under avtalstiden (se punkt 4 nedan om avtalstiden) på de villkor som framgår av detta Avtal och med de rättigheter och begränsningar som följer av att du antingen har aktiverat Betaltjänsten eller använder Gratistjänsten. Licensen upplåts till en viss namngiven person, eller till ett visst antal användare, i enlighet med vad som överenskommit i eventuellt separat abonnemangsavtal eller vid Kundens registrering. Följande villkor gäller också för privatpersoner respektive juridiska personer: A) Privatperson Användare med privat abonnemang har rätt att använda Tjänsten för enskilt bruk. Varje användarkonto är personligt och får ej delas med andra. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts och Villkoren accepterats. Tjänsten anses levererad då Kunden får tillgång till Tjänsten efter att registrering har slutförts och Villkoren accepterats. B) Skolor/Juridisk person Användare med abonnemang via skola/juridisk person har rätt att använda Tjänsten för det antal användare som överenskommits vid tecknande av eventuellt abonnemangsavtal. Kunden ansvarar gentemot Eddler för att se till att dess användare följer detta Avtal. Tillgång till Tjänsten erhålls när registrering har slutförts, Villkoren accepterats och nödvändiga uppgifter för tillgång av Tjänsten har mottagits av en för Kundens räkning utsedd kontaktperson via e-post. Nödvändiga uppgifter för tillgång till Tjänsten skickas så snart kontaktuppgifter lämnats av Kunden och dessa registrerats av Eddler. Tjänsten anses levererad då uppgifter för tillgång till Tjänsten skickats till Kunden. Användning av Tjänsten i skolan Innehåll såsom pedagogik, övningar, prov, text-, bild- och filmmaterial som tillhandahålls i Tjänsten och som är producerat av Eddler får användas fritt i skolor som är Kunder, och som betalar för licenser per elev och per lärare utifrån antalet elever och lärare vid läsårets början eller då Avtal ingicks om nyttjande av Tjänsten. Det innebär att lärare som registrerats för Tjänsten får skriva ut och kopiera material för användning tillsammans med sin/sina klasser, samt att elever kan använda material från Tjänsten i grupparbeten och redovisningar i skolan.

3.3 Användarinnehåll

Du behåller äganderätten och eventuella immateriella rättigheter till sådant innehåll som du eventuellt skapar inom Tjänsten och all feedback som du på annat sätt lämnar till Eddler (”Användarinnehåll”) men genom att ingå detta Avtal upplåter du emellertid en i tiden obegränsad icke-exklusiv licens för Eddler att använda sådant Användarinnehåll i syfte att vidareutveckla och marknadsföra Tjänsten, inklusive rätten att modifiera Användarinnehållet och att underlicensiera detta till tredje parter. Du bekräftar och accepterar att denna licens kvarstår även om Avtalet sägs upp, oavsett anledningen till sådan uppsägning.

4. AVTALSTID, UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING

4.1 Avtalstid och uppsägning utan särskild anledning

Detta Avtal gäller tills dess att det sägs upp av antingen dig eller Eddler. Både du och Eddler har rätt att när som helst och utan särskild anledning säga upp Avtalet och din användning av Tjänsten. Om du använder Betaltjänsten upphör i så fall detta Avtal och din rätt att använda Tjänsten när din pågående betalda abonnemangsperiod löper ut. Om du använder Gratistjänsten så upphör Avtalet och din rätt att använda Tjänsten omedelbart.

4.2 Uppsägning på grund av avtalsbrott

Eddler har rätt att säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden bryter mot Avtalet i något väsentligt hänseende. Du accepterar och bekräftar att du är införstådd med att du kan komma att bli skyldig att ersätta Eddler för den eventuella skada som Eddler lider till följd av ett avtalsbrott, t.ex. om du förfogar över Tjänsten i strid med licensvillkoren i punkt 3 ovan eller möjliggör för andra att få obehörig tillgång till Tjänsten.

4.3 Tillfällig avstängning av Tjänsten

Eddler kan komma att tillfälligt begränsa eller stänga av din tillgång till Tjänsten från tid till annan. Detta kan t.ex. bero på att Eddler genomför underhåll på Tjänsten. Eddler har också rätt att spärra din tillgång till Tjänsten om du faktiskt har eller Eddler har skälig anledning att misstänka att du har använt Tjänsten, dess innehåll eller Eddlers immateriella rättigheter i strid med dessa Villkor, eller att du på annat sätt brutit mot Avtalet. Om du inte betalar din abonnemangsavgift i tid har Eddler också rätt att spärra din tillgång till Betaltjänsten, eller ersätta den med Gratistjänsten, till dess att betalningen är erlagd.

4.4 Ingen ersättning

Om du eller Eddler säger upp Avtalet, eller om Eddler avbryter din tillgång till Tjänsten enligt ovan, accepterar du att Eddler, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Eddler inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat, förutom i sådana fall som anges i punkt 2.2 ovan.

4.5 Mer information om uppsägning

Om du behöver mer information om hur du kan säga upp ditt konto för Tjänsten, vänligen kontakta oss via vår kundtjänst på info@eddler.se.

5. ÅNGERRÄTT

Enligt lagen (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du om du är konsument ångerrätt i 14 dagar efter dagen då avtalet om abonnemanget ingicks. Din ångerrätt, inklusive återbetalning, är tillgänglig i 14 dagar efter ditt köp och går förlorad om du använder Tjänsten under den tiden.

6. UPPLÅTELSE OCH ÖVERLÅTELSE

Kunden äger inte rätt att, utan Eddlers samtycke, upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Eddler har rätt att överlåta Avtalen eller någon del av dem och Eddler har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Avtalen. Du får inte överlåta Avtalen eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Avtalet till någon tredje part.

7. ANVÄNDNING OCH ANSVAR

Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet eller i strid med tillämpliga lagar och föreskrifter. Kunden förbinder sig att inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig samt se till att handlingar såsom användarnamn och lösenord för Tjänsten förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Kunden skall omgående underrätta Eddler om det kan befaras att någon obehörig fått kännedom om Kundens lösenord, eller på annat vis obehörigen fått tillgång till Kundens konto. I fall då Eddler kan konstatera att Kundens användarnamn och lösenord missbrukas har Eddler även rätt att tilldela Kunden ett nytt användarnamn och lösenord.

8. SUPPORT

Eddler ger support på Tjänsten över email och vi försöker alltid svara inom 24 timmar på vardagar, även om vi inte alltid kan garantera att du får svar inom denna tid. Support sker via support@eddler.se.

9. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Eddler garanterar att Eddler har rätt att upplåta licens till Tjänsten enligt dessa Villkor. Eddler åtar sig inget ansvar för eventuella fel och brister i innehållet i Tjänsten eller i dess tillgänglighet och du bekräftar att du förstår att ingen mjukvara eller digital tjänst är helt felfri och att t.ex. buggar kan uppstå i Tjänsten. Eddler bär inte heller ansvar för eventuella skador, vare sig direkta eller indirekta, som orsakas eller uppkommer till följd av användningen av Tjänsten, inklusive eventuella skador som uppkommer till följd av att Tjänsten inte kan användas på avsett sätt t.ex. då Tjänsten tillfälligt ligger nere eller drabbas av störningar.

10. ÄNDRADE VILLKOR

Eddler förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Villkoren. Meddelande om ändring meddelas på Tjänstens webbplats senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft, samt kan komma att meddelas Kunden via angivna kontaktuppgifter till angiven adress inom samma tidsram. Ändringar är bindande för Kunden om inte ändringen skäligen kan anses innebära väsentlig olägenhet för Kunden och denne senast 7 dagar efter mottaget meddelande om en kommande ändring meddelar Eddler om omedelbar uppsägning av Tjänsten. Avtalet upphör då att gälla så snart Eddler fått meddelande om uppsägning.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Tvist med anledning av detta avtal mellan Eddler och Kunden skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Om du är konsument och har synpunkter eller klagomål på Tjänsten, kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”). Du hittar mer information om ARN på www.arn.se. Du kan också kontakta ARN genom nedanstående kontaktuppgifter. Allmänna Reklamationsnämnden Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm Telefon: 08-508 860 00 Epost: arn@arn.se

12. KONTAKTA OSS

Eddler AB Org. Nr.: 559029-8195 E-post: info@eddler.se Post- och besöksadress: Kungsladugårdsgatan 86, 414 76 Göteborg

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 99 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: