...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 1
 /   Algebra

Vad är Algebra?

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen går vi igenom grunderna i algebra – att räkna med bokstäver. Vi visar nyttan med att kunna räkna med bokstäver och går även igenom de grundläggande begreppen som är bra att känna till.

Vad är Algebra – En kort bakgrund

Algebra är en del inom matematiken. Ordet Algebra kommer från det arabiska ordet Al´djabr och betyder återförening eller koppling. Till vardags kan man höra folk kalla algebra för bokstavsräkning. Även om det inte är en helt korrekt översättning beskriver det till viss del vad algebra handlar om.

Algebra - algebraiskt uttryck
Tanken bakom algebra är att kunna beskriva storheter som längd, tid, hastighet och vikt med hjälp av bokstäver, så att vi kan teckna förhållanden mellan olika storheter, utan att känna till de exakta värdena på dem. Men hjälp av algebran kan man bestämma värden till det tidigare okända.

Viktiga grundläggande begrepp

I den här lektionen lär du dig grunderna om algebra och det är då viktigt att känna till några begrepp, ord i matematiken, som ofta används. Dessa begrepp kommer att återanvändas om och om igen inom algebrans alla områden. Så det är lika bra att sätta igång och plugga in dem utantill. Det kommer underlätta för dig framöver.

Begrepp inom algebra
Algebraiskt uttryck

Ett algebraiskt uttryck är en summa av termer där åtminstone en av termerna innehåller variabler. Några exempel på algebraiska uttryck är $3x+2$3x+2 ,  $x$x och  $2x^2-3x+10$2x23x+10

Variabel

Bokstaven $x$x i det algebraiska uttrycket ovan kallas för en variabel. Som man hör på namnet kan variablerna variera. Uttryckets värde är alltså beroende av variabelns värde som kan vara flera olika i samma uttryck. En variabel betecknas ofta med just en bokstav, men vilken det är kan variera. Tex är $a$a , $x$x och  $y$y vanliga beteckningar för variabeln.

Ett uttryck kan innehålla flera variabler, men i denna kurs använde vi endast en variabel per uttryck. Står flera bokstäver i samma uttryck motsvarar alla utom en av dem konstanter.

Koefficient

Talet som multiplicerar med en variabel kallas för en koefficient. Oftast står koefficienten precis framför variabeln och den utgör den konstanta faktorn i en variabelterm. T.ex. är $ 5 $ koefficient i uttrycket $ 5x^2 $ och $ 4 $ är koefficient i uttrycket $ 4x^3 $. Mellan koefficienten och variabeln finns ett ”dolt” multiplikationstecken som inte skrivs ut. Skrivsättet $3x$3x är alltså detsamma som $3\cdot x$3·x.

Ekvation

En ekvation är en likhet mellan två uttryck där minst ett av dem innehåller en variabel.

Variabelterm

Vid addition och subtraktion kallas de olika talen för termer. Samma gäller för algebraiska uttryck med skillnaden att termerna även kan innehålla variabler, alltså bokstäver. En algebraisk term kan alltså vara en kombination av siffror och bokstäver, men även innehålla termer som endast innehåller siffror. Några exempel på variabeltermer är $4x$4x , $-17x^3$17x3  eller $\frac{4x^2}{3}$4x23 .

Termerna skiljs åt, precis som vid vanlig addition och subtraktion, av plus- eller minustecken. Det algebraiska uttrycket $ 5x³ + 10 – 2x⁹ $ har tre stycken termer.

Konstant

En term som bara innehåller siffror kallas för en konstantterm. Man kallar även termen endast för en konstant. Namnet ger egenskapen, nämligen att värdet på termen inte varierar utan är just konstant. Uttrycket $3x+4$3x+4 konstanten fyra och uttrycket $5x^2+4x-12$5x2+4x12 konstanten minus tolv. Fyran och minustolvan är också uttrycken konstanttermer.

Vi tar nu några exempel på frågor kring begreppen.

Exempel 1

Hur många termer har det algebraiska uttrycket $6-x^4+2x+x^3$6x4+2x+x3 ?

Lösning

I uttrycket så separeras termerna med $+$+ eller $-$. Så det har sammanlagt fyra termer.

Exempel 2

Vilka är koefficienterna i uttrycket $3x^3+x$3x3+x ?

Lösning

I uttrycket har den första termen,  $3x^3$3x3 , koefficienten $3$3 och den andratermen,  $x$x, har en osynlig koefficient $1$1 då koefficienten motsvarar talen som multipliceras med variabeln. Oftast står koefficienten precis framför variabeln.

Observerar alltså att alla variabler utan koefficient faktiskt har en koefficient. Bara att den är ”osynlig”. Koefficienten är en etta. Så här  $x=1\cdot x$x=1·x.

Vi kan multiplicera alla termer med talet ett utan att ändra värdet på termen. Om variabeln multipliceras med talet ett, ger produkten samma värde som variabelns värde. Vikten av att skriva ut ettan är därför obefintlig, förutom när man ska ange koefficienten eller faktorisera uttryck som vi ska göra framöver.

Som vanligt väljer därför matematiken det skrivsätt som innehåller minst tecken utan att lämna tolkningsutrymme för missuppfattningar, och hoppar därmed över att skriva ut ettan som koefficient. Men glöm aldrig att den finns där, hur osynlig den är!

Exempel 3

Vilken är konstanten i uttrycket $3x^3-x-15$3x3x15 ?

Lösning

I uttrycket har vi bara en konstant, nämligen konstanten $-15$15 då den termen inte innehåller någon variabel.

Observera att det sista minustecknet i stället kan ses som addition med minus femton, så här  $3x^3-x+\left(-15\right)$3x3x+(15). Omskrivet på detta sett ser man tydligare att konstanttermen är just minus femton.

Det algebraiska uttryckets grad

Gradtal

Det är viktigt att kunna se vilken grad som ett algebraiskt uttryck eller term har. Detta hjälper dig att senare kunna förenkla och utveckla algebraiska uttryck, avgöra antalet möjliga lösningar till en ekvation samt skissa grafers utseenden.

Det som anger det algebraiska uttryckets grad är den största exponenten någon variabel i uttrycket har. Med exponenten menas den siffra som man upphöjer en variabel med. Ett uttryck kan bara ha en grad även om det finns flera exponenter, det är alltså den största exponenten som anger graden.

Nedan följer ett antal exempel där vi förklarar vad uttryckets grad är.

Exempel 3

Vilken grad har uttrycket $ 2x^3 + x $ ?

Lösning

Uttrycket $ 2x^3 + 5 $ har graden tre, eftersom att de är den största (och enda) exponenten i en variabelterm.

Observerar alltså att alla variabler, och tal, utan exponent faktiskt har en etta som exponent. Bara att den är ”osynlig”. Så  $x=x^1$x=x1.

Basen multipliceras alltså med sig självt en gång, vilket ger samma värde som basen själv. Vikten av att skriva ut ettan i exponenten är därför obefintlig, förutom när man ska ange eller addera/subtrahera exponenter mm. Som vanligt väljer därför matematiken det skrivsätt som innehåller minst tecken utan att lämna tolkningsutrymme för missuppfattningar, och hoppar därmed över att skriva ut ettan i exponenten. Men glöm för allt i värden ändå inte bort att den finns där, hur osynlig den än må vara.

Exempel 4

Vilken grad har uttrycket $ x + 9000 $?

Lösning

Uttrycket $ x + 9000 $ har graden ett då den största exponenten som tillhör en variabelterm är ett.  Den återfinns i termen $x$  eftersom att $x= x^1 $.

Exempel 5

Vilken grad har uttrycket $ a^{4} +  a^{2}+3^{7}$?

Lösning

Då den största exponenten som tillhör en variabelterm är fyra, så då blir graden fyra. Observera att även om det finn en exponent som med värdet sju, så anger inte det graden då den inte tillhör en variabelterm.

Följande områden är viktiga inom algebra men behandlas inte denna lektion utan i kommande lektioner hos oss. Men vi har här en sammanfattning av dessa områden med länkar till fördjupningar.

Så beräknar du ett algebraiskt uttrycks värde

När du skall beräkna ett algebraiskt uttrycks värde så byter du ut en eller flera bokstäver mot tal. Då kan du få ut endast ett tal av det och det kallas för ett algebraiskt uttrycks värde. Fördjupa dig om hur du beräknar värdet av algebraiska uttryck.

Förenkla algebraiska uttryck

När man förenklar algebraiska uttryck så lägger du samman de termer i uttrycket som är av samma sort. Termer är av samma sort om de är av samma grad. Fördjupa dig om förenkling av algebraiska uttryck.

Utveckla algebraiska uttryck

När man utvecklar algebraiska uttryck så multiplicerar man ihop parenteser och utvecklar exponenter, t.ex. om en parentes är upphöjd med 2. Fördjupa dig om att multiplicera och dividera algebraiska uttryck.

Faktorisering

När ett algebraiskt uttryck faktoriseras så delar man upp uttrycket i så kallade faktorer. Två tal som multipliceras med varandra kallas för faktorer. Om man då delar upp en produkt i dess faktorer så kallas det för en faktorisering eller att man bryter ut något ur ett uttryck.

Algebra och ekvationslösning

Ett mycket stort och viktigt område inom algebra är ekvationer och ekvationslösning. Här söker du något okänt i en likhet mellan ett vänsterled och ett högerled så att dessa är lika med varandra. Det finns många olika typer av ekvationer där den första typen som du lär dig kallas för linjära ekvationer.

Exempel i videon

 • Rutger och hans morsa har gjort fruktsallad. Rutger köpte tre bananer och en mango i affären och för det betalade han $24$24 kronor av morsans pengar. Rutger kommer ihåg att bananerna kostade $5$5 kronor styck men han minns inte vad mangon kostade. Beskriv och ta reda på detta med hjälp av algebra.
 • Beskrivning av $x,2x,3x^3$x,2x,3x3 och $-2x^3$2x3.
 • Ange koefficient, variabel, exponent och grad för $3x^3+2x-2$3x3+2x2.
 • Vilka är koefficienterna i uttrycket $4x⁴+3x⁵$4x+3x ?
 • Vilken grad har uttrycken a) $2000a+1000$2000a+1000 b) $5x^3+10-2x⁹$5x3+102x

Kommentarer

Simon De Reuver

Hej, när jag ska lösa denna fråga vill jag skriva:

Teckna ett uttryck som motsvarar värdet hälften av nio mer än tre gånger värdet av x.

Ditt svar: 3x+9/2.

Men detta godtas inte och jag ska istället skriva (3x+9)/2 eller en annan variant, varför går det inte att svara utan parenteser? Varför ska jag använda parenteser, vad gör det för skillnad?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Texten i den uppgiften går att tolka på två vis, därför gör vi så att vi tar bort den uppgiften och redigerar den eventuellt i framtiden.

Wolf

Hur skriver man upphöjt till?

Man ska svara med 4x och sedan upphöjt till 2 men det sista går inte att skriva som upphöjd till?

  Anna Admin (Moderator)

  Hej,

  genom att hålla inne shift och samtidigt trycka på tangenten precis till höger om Å skriver du ett så kallat ”tak”.

  Det ser ut så här ^.

  Det är tecknet man använder för upphöjt till.

  På vissa datorer och digitala hjälpmedel, till exempel Chromebooks,flyttas markören i stället automatiskt upp och nästa tecken du skriver hamnar i exponenten. Men vårt system klarar av att tolka tecknet ^ som upphöjt till.

  Tänk bara på att om du vill ha fler tecken, eller siffror, i exponenten behöver du skriva en parentes kring alla tecken du vill ha i exponenten.

  Ex $x^{12}$ får du skriv som x^(12). Annars tolkas det som $x^1$2

Mohammad Beiko

Hej!
Jag tror att svaret på fråga 21 börde vara 74.

Lundenskolan

Fråga sex borde väl egentligen formuleras som a resp b kr/st. Nu framgår det ju av svarsalternativen vad som menas men för tydlighetens skull hade kr/st varit bättre särskilt som frukt ofta köps som kr/kilo

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för kommentaren och håller med om detta, vi ändrar i frågeställningen.

Karl

Hej! Förstår inte riktigt hur jag ska räkna ut fråga 8:

”Här är ett exempel på priset för ett telefonabonnemang.

Samtalskostnad: 0,50 kr

Minutkonstnad: 0,10 kr / min

Vilket uttryck ger dig den totala snittkostnaden per minut?”

Finns det någon video som förklarar detta mer? Då jag tycker att svars altenativ (0,50+0,10x) stämmer?

Det korrekta svaret (0,50 + 0,10x / x) :

När jag testar X med olika siffror (0,50 + 0,10x / x) får jag:

X: 1 = 0,6 (vilket verkar stämma)
X: 2 = 0,35. (Men borde inte detta bli 0,7?)
X: 3 = 0,26. (borde bli 0,8?)

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Tänker du på att det inte är den totala kostnaden som söks utan medelpriset per minut?
  Om vi söker den totala kostnaden så denna $0,50+0,10x$ men om vi skall ha medelpriset så måste vi även dela med det totala antalet ringda minuter.

   Karl

   Hej
   Ok, jag ser att jag även måste ha räknat fel när jag testade de olika värdena då snittpriset alltid kommer vara 0.6kr?
   Kan man tänka att så fort frågan efter medelkostnaden frågas om, kommer alltid svaret på uttrycket vara en uppställning av ”delat med”?

    Simon Rybrand (Moderator)

    Ja du tänker åt rätt håll. Ibland kan man förstås förenkla det hela så att det inte blir någon division kvar men från början så behöver man ställa upp en division.

michaela padellaro

skumt å få fel på fråga 1 och 2 när jag svarat rätt…

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Hur skrev du svaret?
  Det kan vara lite känsligt när det är textsvar som skall kollas.

Joakim Dalfors

Hej!
På fråga 5 hävdar jag att erat svarsalternativ är fel då konstanttermen 2 kan sägas ha exponenten 0 (för variabeln x och det är ju den ni syftar på) och då är alternativet 2, 1, 0 det korrekta.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej,
  Kan till viss del hålla med om detta att det skulle kunna sättas ut en variabelterm 2x^0 = 2.
  Vi gör ändå så att vi formulerar om denna fråga en del för att detta sätt att tolka uppgiften inte skall bli fel, tack för att du kommenterade detta.

Cherrytreelane

Er fråga ”Ett företag har köpt in 220 laptops för 5980 kr och 44 surplattor och totalt betalat 1 443 200 kr för inköpet. Vilken ekvation kan beskriva kostnaden för en surfplatta?” är lite luddig. Det borde stå att 5980 kr är styckpriset per laptop. Och vad 44 ”surplattor” är det jag inte 😉

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, det håller vi verkligen med om. Vi har förtydligat formuleringen där! Tack för din kommentar.

  Pedro Veenekamp

  Tycker även att frågan ger möjlighet för två svar … där ett är mer fullständigt än det andra. Uttrycket 220*y+44*x=1443200 är också korrekt … trotts att det blir mer komplett med priset 220*y=1315600 för varje laptop så klart.


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (11)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad i uttrycket  $4x^2+7$4x2+7  är variabeln?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad i uttrycket  $4x^2+7$4x2+7  är konstanten?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad i uttrycket  $4x^2+7$4x2+7  är en koefficient?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad i uttrycket  $4x^2+7$4x2+7  är en variabelterm?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vad i uttrycket  $4x^2+7$4x2+7  är en konstantterm?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Hur många termer har uttrycket $4a^{12}-a^2+a+8$4a12a2+a+8?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilken grad har uttrycket $b^2+6b-2000$b2+6b2000 ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilken grad har uttrycket $5000x^7-x^{12}$5000x7x12 ? 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Ange alla koefficienter i uttrycket

  $3x^2+6x^4-1000x$3x2+6x41000x

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Ange koefficienten till andragradstermen i uttrycket

   $f\left(x\right)=5+4x-3x^2$ƒ (x)=5+4x3x2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Ange alla exponenter i uttrycket

  $x^3+x^2+2x$x3+x2+2x ?

  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se