...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2b
 /   Algebra – Matematik 2

Kom igång med Algebra i kursen

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand Anna Karp
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen får du en introduktion av algebran i denna kurs. Den ger även möjlighet att repetera och fördjupa det du tidigare lärt dig i förenkla algebraiska uttryck och kring olika potensregler. Återvänd till lektionen Begrepp i Algebra för att repetera de olika begreppen.

Förenkla algebraiska uttryck

Om flera termer i ett algebraiskt uttryck är av samma sort så kan vi addera alternativt subtrahera dessa med varandra, så att vi minskar antalet termer i uttrycket.

Förenkla algebraiska uttryck

När man gör detta kallas det att man förenklar uttrycket. Men för att detta skall kunna göras, måste alltså termerna vara av samma sort. 

Anledningen till att vi eftersträvar att förenkla uttrycken är att det ökar tydligheten och överskådligheten av uttrycken. Det kommer vi att ha stor användning av när vi ska visualisera uttrycken som grafer i ett koordinatsystem eller ange olika egenskaper hos uttryck som sammanfogas till funktioner. Men mer om detta senare.

Termer av samma sort Premium

Det man menar när man tala om termer av samma sort är att termerna innehåller samma variabler och att de har samma gradtal. Alltså samma exponent.

Exempelvis gäller att variabeltermerna $x^2$,  $-x^2$ och $6x^2$ är av samma sort. Lika så $a^4$,  $2a^4$ och $-0,3a^4$.

Exempel 1

Förenkla uttrycket  $2x^2+10x-x+5x^2$2x2+10xx+5x2  

Lösning

Vår uppgift är att addera och subtrahera termer av samma sort, så att uttrycket innehåller så få termer som möjligt. Vi kontrollerar variablerna och dess exponenter. Därefter markerar vi här termer av samma sort med samma färg. 
Termer av samma sort
och får att  

$2x^2+10x-x+5x^2=7x^2+9x$2x2+10xx+5x2=7x2+9x

Vi observerar att exponenten inte är den samma och även om variabeln är densamma så räcker alltså inte detta för att ”slå ihop” termerna.

Det beror på att om vi skriver uttrycket i utvecklad form så har vi

 $2x^2+10x-x+5x^2=2\cdot x\cdot x+10\cdot x-1\cdot x+5\cdot x\cdot x$2x2+10xx+5x2=2·x·x+10·x1·x+5·x·x

och vi ser att första och sista termen inte anger att antal $x$x utan antal ”$x$x i kvadrat”, vilket inte är det samma.

Viktigt att förstå i detta sammanhang är att $ab$ och $7ba$  är av samma sort, även om det inte är riktigt lika tydlig att först se. Men eftersom att multiplikationen är kommutativ, vilket betyder att faktorer kan byta ordning utan att ändra värde,  $a\cdot b=b\cdot a$a·b=b·a, innehåller termerna variabler med samma exponent, även om de står i ombytt ordning. Alltså är de av samma sort.

Exempel 2

Förenkla uttrycket  $x^2+10xy-yx-8-5x^2$x2+10xyyx85x2  

Lösning

Vår uppgift är, igen, att addera och subtrahera termer av samma sort, så att uttrycket innehåller så få termer som möjligt. Därför kontrollerar vi variablerna och exponenterna. Sedan markerar vi åter termer av samma sort med samma färg.

Termer av samma sort

Termerna $10xy$10xy och $-yx$yx innehåller variabler med samma exponent, eftersom att multiplikationen mellan $xy$xy och  $yx$yx är kommutativ, vilket gör att de kan subtraheras. Även andragradstermerna $x^2$x2 och  $-5x^2$5x2 kan slås samman. Vi får att

 $x^2+10xy-yx-8-5x^2=-4x^2+9xy-8$x2+10xyyx85x2=4x2+9xy8 

Sammanfattningsvis gäller att vid sammanslagning av termer kan koefficienterna till variabeln vara olika, men inte exponenterna.

Vi understryker som följd av detta att $2x$ och $x^2$ varken är samma sak eller av ”samma sort” då de har olika grad, dvs de har olika exponenter och motsvarar $2\cdot x$2·x  respektive $x\cdot x$x·x. Inte heller  $xy^2$xy2 och  $xy$xy är av samma sort, eftersom att variabel $y$y har olika exponenter.

Skriva potenser med digitala hjälpmedel Premium

Vi påminner om att du skriver potenser på Eddler i kortsvaren eller på GeoGebra på följande vis.

Upphöjt till kan skrivas genom att hålla nere shift och samtidigt trycka på knappen med symbolen ^

Ofta hittar du den på knappen precis till höger om Å.

På vissa digitala hjälpmedel skrivs ^ ut genast, medans det på andra inte skrivs förrän du anger vad du vill ha i exponenten, det vill säga ^ skrivs ut samtidigt som du ex skriver ut exponenten tre i skrivsättet 7^3.

Potenslagarna Premium

För att förenkla och effektivisera beräkningar med potenser används potenslagarna, även kallade potensreglerna. Dessa kan endast användas när potenserna i uttrycket är skrivna på samma bas.  

Potenslagarna

För alla reella tal $m$m och $n$n och positiva tal $a$a och $b$b gäller att

$a^m\cdot a^n=a^{m+n}$am·an=am+n

$\frac{a^m}{a^n}$aman  $=a^{m-n}$=amn

$(a^m)^n=a^{m\cdot n}$(am)n=am·n

$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$(ab )n=anbn 

$(a\cdot b)^n=a^n\cdot b^n$(a·b)n=an·bn

$a^{-n}=$an= $\frac{1}{a^n}$1an    där  $a\ne0$a0

$a^0=1$a0=1

$a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}$a1n =na

Vi påminner igen att du måste du ha samma bas för att potenslagarna skall kunna användas. Har potenserna inte samma bas kan man försöka skriva om dem så att de får samma bas med bibehållet värde. Men det är inte alltid möjligt. I dessa fall får man beräkna uttrycken utan potensregler.

Exempel 3

Förenkla

a)   $x^3\cdot x^5$x3·x5 

b)  $\frac{15a^4}{3a^2}$15a43a2  

c)  $a^3\cdot b^5$a3·b5 

Lösning

Enligt potensreglerna får vi att

a)   $x^3\cdot x^5=x^8$x3·x5=x8 

b) Vi kan dividera koefficienterna för sig och sedan använda potensregeln på variablerna.

$\frac{15a^4}{3a^2}=\frac{15}{3}\cdot\frac{a^4}{a^2}=\frac{15}{3}\cdot$15a43a2 =153 ·a4a2 =153 · $a^{4-2}=5a^2$a42=5a2  

c) Uttrycket  $a^3\cdot b^5$a3·b5 kan inte förenklas mer eftersom att basen inte är den samma på de två potenserna.

Återvänd till lektionen Potenser och Potenslagar om du känner dig osäker på detta.

Exempel 4

Lös ekvationen med hjälp av potenslagarna

a)   $x^{\frac{1}{2}}=8$x12 =8 

b)   $2x^3=54$2x3=54 

Lösning

a) Enligt potensreglerna får vi att  $x^{\frac{1}{2}}=8$x12 =8  är detsamma som $\sqrt{x}=8$x=8 och vi får att $x=64$x=64  eftersom att

 $x^{\frac{1}{2}}=8$x12 =8        upphöj båda led till $2$2 

$\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^2=8^2$(x12 )2=82      förenklar potensen i VL:  $\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^2=x^{\frac{1}{2}\cdot2}=x^{\frac{2}{2}}=x^1=x$(x12 )2=x12 ·2=x22 =x1=x 

 $x=64$x=64 

eller

$\sqrt{x}=8$x=8       upphöj båda led till $2$2 

 $\left(\sqrt{x}\right)^2=8^2$(x)2=82 

 $x=64$x=64 

b) Vi löser ekvationen

 $2x^3=54$2x3=54    dividera båda led med  $2$2 

 $x^3=27$x3=27     dra tredjeroten ur båda led eller upphöj till $\frac{1}{3}$13  

 $x=3$x=3 

Vi kan lösa b) med huvudräkning då vi vet att  $27=9\cdot3=3\cdot3\cdot3=3^3$27=9·3=3·3·3=33  vilket ger att  $x^3=3^3$x3=33 och vi ser att  $x=3$x=3.

Återvänd till lektionen Potensekvationer om du känner dig osäker på detta.

Förenkla uttryck med parenteser Premium

Om parentesen föregås av ett plustecken så ändras inte några tecken framför termerna när du tar bort parentesen.

 $a+\left(b+c\right)=a+b+c$a+(b+c)=a+b+c     

Om en parentes istället föregås av ett minustecken så byter alla termer i parentesen tecken när parentesen tas bort.   

 $a-\left(b+c\right)=a-b-c$a(b+c)=abc 

 $a-\left(b-c\right)=a-b+c$a(bc)=ab+c 

Vi tar ett exempel på förenkling av uttryck med parenteser.

Exempel 5

Förenkla uttrycket  $20-(x^2+x)+(2x^2+x)$20(x2+x)+(2x2+x) 

Lösning

Vi börjar med att ta bort parenteserna. Subtraktionstecknet innan parentesen medför att alla termer i parentesen får ombytt tecken. Additionstecknet medför ingen förändring.

 $20-(x^2+x)+(2x^2+x)=$20(x2+x)+(2x2+x)= 
 $20-x^2-x+2x^2+x$20x2x+2x2+x 

Nu förenklar vi uttrycket genom att adderar och subtraherar termer av samma sort.

 $20-x^2-x+2x^2+x=$20x2x+2x2+x= 
 $20+x^2$20+x2 

För att öka tydligheten av uttryckets karaktär, skriver vi det gärna på formen med termen med störst gradtal först. Alltså som $ x^2+20$. Men det andra sättet är inte fel. Bara lite mindre tydligt.

Nu är det bara att sätta igång att öva på att förenkla uttryck. Du kommer ha stor användning av att behärska detta även i kommande kurser.

Multiplicera in och utveckla uttryck Premium

När vi utvecklar uttryck med parenteser, även kallat multiplicera in, ska alla termer i parentesen multipliceras med faktorn.

 

Vi repeterar följande regler för att ta bort parenteser i algebraiska uttryck. 

Beroende på vad man ska använda sitt uttryck till underlättar det att kunna ange det i antingen i faktorform eller som en utvecklad summa.

Exempel 6

Utveckla uttrycket  $3a\left(b+4\right)$3a(b+4) 

Lösning

Att ”utveckla uttrycket” innebär att skriva det som en summa i stället för en produkt. Vi multiplicerar in $3a$3a i parentesen för att lyckas med det. Kom ihåg att alla termer i parentesen ska multipliceras med $3a$3a

 $3a\left(b+4\right)=3\cdot a\cdot b+3\cdot a\cdot4=3ab+12a$3a(b+4)=3·a·b+3·a·4=3ab+12a 

När vi svarar samlar vi ihop alla koefficienter, talen som multipliceras med en variabeln, och bildas en ny koefficient av deras produkt och placeras framför variabeln. I exemplet ovan är det koefficienterna $3$3 och $4$4 till variabeln $a$a som multipliceras till produkten $12$12 som alltså blir andra termernas ”förenklade” koefficient.

Faktorisering Premium

En annan viktig del i arbetet med algebra är faktoriseringI lektionen Faktorisera algebraiska uttryck gick vi igenom grunderna vid faktorisering. Vi repeterar dem kort här med några exempel. Känner du dig osäker så återvänd till den lektionen för att träna mer.

Faktorisering

Man säger att man ”bryter ut” en faktor och förvandlar på så vis en summa till en produkt. Viktigt är att komma ihåg att det man bryter ut måste brytas ut ur alla termer i uttrycket! Vid faktoriseringen skiljs den utbrutna faktorn och det som är kvar av respektive term med en parentes.

Exempel 7

Bryt ut största möjliga faktor ur  $3x^2+2x$3x2+2x och skriv som en produkt.

Lösning

Vi skriver först om varje term som ”tydliga” faktorer, för att lättare se vilka som är gemensamma och därmed kan brytas ut.

 $3x^2+2x=$3x2+2x= 

 $3\cdot x\cdot x+2\cdot x$3·x·x+2·x  

Vi se nu att termerna har en gemensamma faktor $x$x, vilket ger att vi kan bryta ut $x$x utanför en tillsatt parentes.

Så vi kan skriva om uttrycket till produkten $x\left(3x+2\right)$x(3x+2)   där $x$x och $\left(3x+2\right)$(3x+2) faktorer.

Viktigt att komma ihåg är att när du bryter ut en hel terms värde finns ändå en etta kvar i parentesen.

Exempel 8

Faktorisera uttrycket $2x^2+2x$2x2+2x till två faktorer.

Lösning

Vi skriver om uttrycket som faktorer för att lättare se vilka som är gemensamma och där med kan brytas ut.

 $2x^2+2x=$2x2+2x= 

 $2\cdot x\cdot x+2\cdot x$2·x·x+2·x  

Vi se nu att termerna har två gemensamma faktorer, $2$2 och $x$x, vilket ger att vi kan bryta ur dem utan för parentesen. Tänk på att det måste finnas kvar en etta när du bryter ut $2x$2x ur andra termen. Annars får du inte tillbaks likheten om du multiplicerar in dem igen. Vi skriv till den. 

 $2\cdot x\cdot x+2\cdot x\cdot1=$2·x·x+2·x·1= 

 $2x(x+1)$2x(x+1)  

Hade vi inte skrivit med ettan i parentesen är risken att vi fått  $2x\left(x+0\right)=2x^2$2x(x+0)=2x2  som alltså inte är rätt svar!

Exempel 9

Faktorisera uttrycket  $6x+3x^2-12x^3$6x+3x212x3 

Lösning

Vi skriver om uttrycket som faktorer för att lättare se vilka som är gemensamma och där med kan brytas ut. Dessutom undersöker vi om det finns någon lämplig faktor att skriva om koefficienterna till. I detta fall är  $12=2\cdot6=2\cdot2\cdot3$12=2·6=2·2·3 lämpligt att utnyttja.

 $6x+3x^2-12x^3=$6x+3x212x3= 

$2\cdot3\cdot x+3\cdot x\cdot x-3\cdot4\cdot x\cdot x\cdot x$2·3·x+3·x·x3·4·x·x·x  

Vi se nu att termerna har två gemensamma faktorer, $3$3 och $x$x, vilket ger att vi kan bryta ur dem utan för parentesen.

 $2\cdot3\cdot x+3\cdot x\cdot x-3\cdot4\cdot x\cdot x\cdot x=$2·3·x+3·x·x3·4·x·x·x= 

 $3x(2+x-4x^2)$3x(2+x4x2)  

vilket vi gärna även här skriver om i ordning med fallande grad som

 $3x(-4x^2+x+2)$3x(4x2+x+2) 

Distributiva lagen Premium

Den lag vi använder när vi multiplicerar in faktorer i parenteser eller fakotriserar kallas för den distributiva lagen. Vi kommer titta närmre på den i kommande lektion. Lagen säger följande.

$a(b+c)=ab+ac$

Vi kan motivera lagen genom att visa att en rektangels area kan beskrivas på två olika sätt. De två sätten kommer motsvara vänster och högerledet i den distributiva lagen.

Distributiva lagen

Då den stora rektangeln har sidorna $a$a och $b+c$b+c, kan vi uttrycka rektangelns area genom att multiplicera sidornas längder med varandra,  $a\left(b+c\right)$a(b+c).

De två små rektanglarna har sidorna $a$a och $b$b samt  $a$a och $c$c. De mindre rektanglarnas areor får vi genom att multiplicera deras respektive längder med varandra. Vi får att de två rektanglarna  $a\cdot b=ab$a·b=ab och  $a\cdot c=ac$a·c=ac.

Vi faktoriserar algebraiska uttryck med hjälp av att använda den distributiva lagen ”baklänges”.

Exempel i videon Premium

 • Förenkla $(2x^2+2x)-(x^2-2x)$(2x2+2x)(x22x) 
 • Förenkla $(3ab^2-2ab)-2(a^2b-2ab)$(3ab22ab)2(a2b2ab) 
 • Bryt ut största möjliga faktor ur $2x^3y-6xy^2$2x3y6xy2 
 • Bestäm $n$n då $\frac{3^5}{3^n}=3^3$353n =33
 • Lös ekvationen $2^x\cdot2^{x-4}=16$2x·2x4=16 

Kommentarer

Yousef alqwatli

Hej! Jag skulle vilja föreslå ett förslag till webbutvecklarna på Edler. Jag tycker att det vore bra att lägga till en tangentbordsruta under svarsrutan. Det skulle göra det lättare och snabbare att skriva matematiska tecken. Med vänliga hälsningar, Josef.

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Yousef,

  tack för din kommentar. Vi har tittat och tittar faktiskt på olika möjligheter för detta. Men din input får oss att prioritera upp frågan igen.

Anders Wall

Hej.
Hur skriver jag bråk?
Jag använder / och det gick den ej med på

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Anders,

  det ska gå att skriva / som bråkstreck. Vilken uppgift vad det som det inte fungerade på?

  Du kan se alla alternativa skrivsätt som systemet godkänner genom att rätta uppgiften, klicka på Facit och håll musen över Korrekta varianter. Då kan du se olika korrekta svar. En del är skrivna med LaTex vilket gör att koden är annorlunda än det ser ut.

  Och saknas korrekta vainter så tar vi tacksamt emot felanmälningar och lägger till så snabbt vi kan.

Sofia Joelson

I förklaringen till fråga 39, varför blir nämnaren x gånger kvadrerad x = x upphöjt till 3/2?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Sofia.

  Jag tror du menar roten ur i stället för kvadrerad, eller?

  $x \cdot \sqrt x = x^1\cdot x^{1/2}$

  och vi skriver sedan om detta till en potens

  $x^{1+1/2}=x^{3/2}$

  Jag har försökt förtydliga förklaringen på uppgiften om du vill se ännu fler steg i bräkningen.

H N

I filmen vid 3:27 finns det ett fel.
2x^3y – 6xy^2 är lika med 2xy(x^2-3y) och inte 2xy(2x^2-3y)

Svaret som ni ger är lika med 4x^3y−6xy^2 som inte är detsamma som 2x^3y – 6xy^2.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack för att du sade till, det är korrigerat!

Maria Peshkova

fråga 22, vart finns det mer förklaring kring hur man löser dessa uppgifter??

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Maria,

  när du rättat en uppgift kan du klicka på FÖRKLARING så ser du ett förslag på hur du kan tänka och hur uppgiften kan lösas. För att se förklaringar på alla uppgifter behöver du har ett premiumkonto.

Nathalie Ohlsson

varför är inte 5(xy-5x) rätt på fråga 19? är inte 5 den största möjliga faktorn?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Natalie,

  du kan även bryta ut ett x ur båda termerna.

  Titta i förklaringen så ser du. DU hittar den genom att först rätta uppgfiten och sedan klicka på FÖRKLARING.

Nathalie Ohlsson

på fråga 17. skrev jag 20+x-3x^2 men det stod att det var fel

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Hej Natalie,

  jag har lagt till det som ett korrekt svar, men vanligtvis när men jobbar med förenkling så svarar med med termerna i ”fallande grad”. Det betyder att man anger termen med störst grad först. Det gör man för att lättare kunna avgöra vad förslags polynom det är man har att göra med. Men ditt svar är också rätt, om än inte lika vanligt.

Vilma Everlund

fråga 2 säger ni att svaret blir 3x men enligt miniräknare och appe photomath SKA svaret vara 3x-4 . Men ni förklara ingenstans varför ni inte tycker det???


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (26)

 • När du skriver potenser på Eddler kan du skriva tex $3^2$32 som 3^2. Se i texten hur du gör det.

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket $3x+2y+5x-4y$3x+2y+5x4y så långt som möjligt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra förenkla uttryck
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket $8x+2-\left(2+5x\right)$8x+2(2+5x) så långt som möjligt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken av uttrycken nedan är inte av samma sort som de andra alternativen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilket av alternativen nedan går att förenkla till ett uttryck med endast en term?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt

   $9x^2-4x-5x$9x24x5x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt

   $3x^2-2x+5x-5x^2$3x22x+5x5x2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla $3x^2-3-2x^2-x$3x232x2x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla  $a^3-3ab+a^3-4ab$a33ab+a34ab 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket  $13^5\cdot13^7$135·137  med hjälp av potensreglerna.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ni har fått i uppgift att förenkla uttrycket  $4^3\cdot5^7$43·57  utan räknare. 

  Siv säger att det blir  $20^{10}$2010  medan Felix menar att det blir  $9^{^{21}}$921. Theo säger att det blir  $9^{10}$910 och Majken säger att varken Siv eller Felix har rätt.

  Vad säger du?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket  $\frac{x^{12}}{x^4}$x12x4   med hjälp av potensreglerna.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket  $4x^3\cdot6x^8$4x3·6x8 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket  $\frac{10\text{ }y^{10}}{5\text{ }y^5}$10 y105 y5   så långt som möjligt.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen med hjälp av potenslagarna

   $x^{\frac{1}{2}}=4$x12 =4 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Potenser med rationella exponenter
  Liknande uppgifter: potensregler rationella exponenter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen  $2x^{\frac{1}{2}}=18$2x12 =18 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Potenser med rationella exponenter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen

   $2x^2=32$2x2=32 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Kvadratrötter - Roten ur
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 17. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen

   $6x^3=48$6x3=48 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Kvadratrötter - Roten ur
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Utveckla uttrycket $3(5x-2)$3(5x2) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 19. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla $2(x-1)-(4x-4)$2(x1)(4x4) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 20. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla $(4x-x^2)+(-4x-x^2)$(4xx2)+(4xx2) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 21. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla så långt som möjligt

   $2,5x+10-\left(3x^2+1,5x-10\right)$2,5x+10(3x2+1,5x10) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 22. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla uttrycket så långt som möjligt

   $-(x^3-2x^2+2)-(3x^3+2x^2-1)$(x32x2+2)(3x3+2x21) 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 23. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skriv som en produkt genom att bryta ut största möjliga faktorn ur uttrycket.

   $5xy-25x$5xy25x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra bryta ut faktor Faktorisering
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 24. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Faktorisera uttrycket $3x^2+18x$3x2+18x med största möjliga faktor.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 25. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Faktorisera uttrycket

   $x^2y-3xy$x2y3xy 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra bryta ut faktor Faktorisering
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 26. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ut  $x$x  i formeln  $x+8=y+5$x+8=y+5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra bryta ut formler lösa ut